CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo đại học các hệ Chính quy, vừa làm vừa học, bao gồm: xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy học.

NHIỆM VỤ

- Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu đào tạo các ngành, xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo (quy mô, phương thức đào tạo, loại hình đào tạo, chất lượng đào tạo…) của Trường.

- Tổ chức thực hiện các Qui chế đào tạo và các văn bản pháp quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà nước ban hành.