THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Trường thông báo kế hoạch học kỳ II năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

- Sinh viên đăng kí học phần trực tuyến tại địa chỉ: http://dkhp.hcmue.edu.vn;

- Cố vấn học tập có trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp cho sinh viên các vấn đề liên quan đến thời khóa biểu và đăng kí học phần. Trong trường hợp không giải quyết được, cố vấn học tập tiếp nhận thông tin và liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để được giải quyết;

- Hết thời hạn đăng kí học phần, sinh viên in phiếu đăng kí học phần cho cố vấn học tập kí xác nhận và tự lưu trữ. Những khiếu nại liên quan đến việc đăng kí học phần chỉ được giải quyết khi sinh viên có phiếu đăng kí học phần đã được cố vấn học tập kí xác nhận;

 

- Những sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng kí học phần.

 

TT

Công việc

Thời gian

Thực hiện

1

Sinh viên đăng kí học phần trực tuyến

 

 

1.1

Các học phần theo đúng kế hoạch giảng dạy dự kiến từng ngành:

- Nhóm 1: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 22/12/2021;

- Nhóm 2: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 23/12/2021;

- Nhóm 3: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 24/12/2021;

- Nhóm 4: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 27/12/2021.

(Các nhóm theo phụ lục đính kèm)

22/12/2021

à 27/12/2021

Phòng Đào tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập

 

1.2

Các học phần môn chung, tự chọn tự do, trả nợ, học vượt:

- Khóa 47: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 28/12/2021;

- Khóa 46: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 29/12/2021;

- Khóa 45: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 30/12/2021;

- Các khóa 44 trở về trước: đăng ký từ 08h00 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 31/12/2021.

28/12/2021

à 31/12/2021

2

Thông báo thời khóa biểu chính thức

21/01/2022

Phòng Đào tạo

3

Tổ chức đào tạo

14/02/2022

à 05/06/2022

Các khoa

 - Danh sách các nhóm:

+ Nhóm 1: Quản lí giáo dục, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lí, Vật lí học, Sư phạm Hoá học, Hoá học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Sinh học, Sư phạm tiếng Nga, Ngôn ngữ Nga.

 + Nhóm 2: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng an ninh, Ngôn ngữ Hàn quốc.

 + Nhóm 3: Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Địa lí, Địa lý học, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Quốc tế học, Tâm lý học, Tâm lý Giáo dục học, Công tác xã hội, Giáo dục học.

  + Nhóm 4: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật.

Thời khóa biểu sinh viên sẽ được cập nhật tại đây

(file thời khóa biểu các bạn chỉ xem không yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa)

Xử lý học vụ

Quy chế và quy định

Hoạt động phong trào