Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Sinh viên xem thông báo tại https://drive.google.com/file/d/1hVKwYp5liGqeEo3iDV1SLelgdpuogzvy/view?usp=sharing

Hình thức thi: Trực tuyến trên hệ thống MS Teams hoặc hệ thống do giảng viên quy định.
Phòng thi vật lý hiện trong lịch thi cá nhân chỉ để định danh phân biệt. Tất cả sinh viên sẽ được gán vào phòng thi trực tuyến 2 ngày trước ngày thi.


Sinh viên cần check lịch thi cá nhân để biết ngày, giờ thi của mình.

Sinh viên đăng ký hoãn thi tại: https://url.hcmue.app/hocky-hoanthi

Sinh viên báo cáo sự cố trong ca thi tại: https://url.hcmue.app/hocky-baocaosuco

 
Lý Lê Thế Triển

Xử lý học vụ

Quy chế và quy định

Hoạt động phong trào